Voorwaarden

Hieronder kunt U onze leveringsvoorwaarden nog eens rustig doorlezen. Op onze orderbevestiging staat in ieder geval vermeld: alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
De garantie termijn op nieuwe en gebruikte producten is 90 dagen tenzij anders overeengekomen. Op alle transacties zijn de onderstaande verkoopvooraarden van toepassing tenzij anders overeengekomen. Eigendomsoverdracht van door ICM geleverde producten vindt plaats pas nadat volledige betaling aan ICM heeft plaatsgevonden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 

Toepasselijkheid

1.1   De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van International Commodity Market B.V. (verder te noemen: ICM) en alle door ICM gesloten overeenkomsten of door ICM verrichte handelingen. De koper wordt door zijn bestelling geacht daarmee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen dan bindend wanneer zij door ICM schriftelijk zijn bevestigd. ICM is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van bestellingen die telefonisch aan ICM zijn doorgegeven en niet zijn gevolgd door een schriftelijke orderbevestiging.

1.2.   Alle aanbiedingen van ICM - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi en prospectussen en verstrekte afbeeldingen etc. - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de koper. Herroeping na aanvaarding door de koper zal onverwijld dienen te geschieden.

1.3.   Een aanvaarding van de aanbieding van ICM, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ICM niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van ICM afwijkt.

1.4.   De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2

Prijzen

2.1.   Alle prijzen in de door ICM genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ICM schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

2.2.   Indien ICM door enige omstandigheid niet in staat is de opdracht uit te voeren die is overeengekomen en de koper wenst de opdracht op een andere wijze uitgevoerd te hebben, dan houdt ICM het recht voor tot herberekening van de prijs.

2.3.   Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

2.4.   De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief b.t.w. en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

Artikel 3

Levertijd uitvoering der werkzaamheden

3.1.   De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

3.2.   ICM is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de koper jegens ICM niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

       Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de koper zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij ICM inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van ICM op schadevergoeding onverlet.

3.3.   De door ICM gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Tenzij bij orders bijzondere eisen en kwaliteit schriftelijk zijn gesteld en deze schriftelijk door ICM zijn aangenomen, wordt door ICM handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle materialen behoudt ICM zich steeds de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrikanten gebruikelijke spelingen volgens DIN voor. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De koper die van mening is dat de prestatie van ICM niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht ICM - op straffe van verval van rechten - binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

Artikel 4

Risico

4.1.   Het risico van de door ICM geleverde goederen is voor de koper:

       a.     bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

       b.     bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.

       c.     bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op het terrein van ICM ten behoeve van de koper zijn afgezonderd.

4.2.   Indien niets expliciet is overeengekomen geldt dat vervoer van zaken onder alle omstandigheden plaatsvindt voor risico van de koper, ook indien het vervoer geschiedt vanaf het adres van een leverancier van ICM.

Artikel 5

Overmacht

5.1.   Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van ICM, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ICM gevergd kan worden, geeft ICM het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2.   Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van ICM, oorlog en oorlogsgevaar, hele of gedeeltelijke mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machinerieën, alles zowel in het bedrijf van ICM als bij derden van wie ICM de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of het toedoen van ICM ontstaan.

5.3.   Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om of het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen of de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde als beëindigd te beschouwen, onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar ICM terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt door het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 6

Reclame en aansprakelijkheid

6.1.   ICM is - behoudens het bepaalde in het volgende lid - nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit een met ICM gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart ICM voor alle gevolgen van aanspraken welke door de afnemer, opdrachtgever of andere wederpartij van de koper tegen ICM geldend mochten worden gemaakt met betrekking tot het gekochte.

6.2.   De aansprakelijkheid van ICM is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, één en ander ter beoordeling aan ICM. Reclames geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen. Ieder recht op reclame vervalt indien de gebruiksaanwijzing of voorschriften op de etiketten of op andere wijze bij de levering, schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt, niet nauwkeurig zijn opgevolgd of het geleverde op andere wijze onoordeelkundig is behandeld, terwijl in twijfelgevallen de bewijslast op de koper rust. Retourzendingen welke niet behoorlijk verpakt zijn, worden geweigerd.

6.3.   (Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de koper indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, eisen:

       a.     aflevering van het ontbrekende;

       b.     herstel van de afgeleverde zaak mits ICM daaraan redelijkerwijs kan voldoen;

       c.     vervanging van de afgeleverde zaak tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, danwel de zaak na het tijdstip dat koper redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

       Indien koper herstel of vervanging vordert, is ICM bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs.)

6.4.   Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen per aangetekende brief te geschieden. Reclames die niet per aangetekende brief of later dan bedoelde termijn worden opgegeven worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

7.1.   Elke verkoop wordt door ICM aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door ICM eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Levering aan voor ICM onbekende kopers geschiedt bij vooruitbetaling of onder rembours.

7.2.   ICM behoudt zich de eigendom voor van alle door ICM geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ICM aan koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen van ICM voor door ICM in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen ICM van koper te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, renten en boetes.

7.3.   Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.

7.4.   Indien en voorzover door ICM geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan ICM zich de eigendom van geleverde goederen heeft voorbehouden, is ICM gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt ICM, voorzover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd, haar goederen terug te nemen en is koper verplicht ICM in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming in gebruik zijnde ruimten, één en ander onverminderd het recht van ICM om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

7.5.   Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van koper heeft ICM het in sub 7.4. omschreven recht.

7.6.   Koper is gerechtigd de door ICM geleverde goederen waarvan ICM eigenaar is, ten behoeve van ICM door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen kopers normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is, tenzij ICM koper heeft medegedeeld dat zij daartoe niet meer bevoegd is.

7.7.   Koper is verplicht op het eerste verzoek van ICM een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ICM geleverde goederen, zodra ICM om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling an alle bestaande en toekomstige vorderingen van ICM op de koper, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen.

       Indien koper aan het hierboven bedoelde verzoek niet voldoet, zijn alle vorderingen van ICM terstond opeisbaar en is ICM gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht van ICM op schadevergoeding.

7.8.   Het is de koper verboden op de door ICM geleverde zaken - ongeacht of ICM daarvan nog eigenaar is - een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

7.9.   ICM zal steeds - zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, als ook alvorens tot levering over te gaan - een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De koper is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

       (Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5 van boek 7 van het BW kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.)

7.10   Zolang de sub 7.9. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan ICM de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht aan ICM op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 8

Betaling

8.1.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum.

8.2.   Indien binnen 30 dagen na faktuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is ICM gerechtigd een rente gelijk aan 1,5% per maand of gedeeltes daarvan in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met die van de voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De renteberekening vindt plaats volgens de bij de Nederlandse bankinstellingen gebruikelijke methode.

       Indien het faktuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. ICM is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan ICM toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. In geval van ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door ICM geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

8.3.   Voorts is de koper dan gehouden ICM te vergoeden alle kosten die ICM dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder :

       a.     declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de

              zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van ¦ 150,--.

       b.     de kosten van faillissementsaanvrage.

8.4.   Als een maand na de overeengekomen levertijd gekochte zaken niet zijn afgenomen, is ICM gerechtigd om zonder enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling naar de keus van ICM of de verkochte zaken te faktureren en betaling te verlangen óf de koop te annuleren. In het eerste geval worden de zaken voor rekening en risico van de koper in de magazijnen van ICM of elders bij derden opgeslagen en is ICM gerechtigd behalve de koopprijs alle uit bovenstaande situatie voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval is ICM gerechtigd een schadevergoeding te eisen als nader omschreven in artikel 9.4..

8.5.   Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldige rente en daarna op de hoofdsom. Indien de koper meerdere fakturen onbetaald laat,strekt een betaling - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op de oudste faktuur en vervolgens op de één na oudste, enz.

8.6.   Wanneer de levering in gedeeltes geschiedt, kan elke zending afzonderlijk worden gefaktureerd.

Artikel 9

Compensatie, verrekening, opschorting en annulering

9.1.   Het is de koper niet toegestaan enig door hem aan ICM verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke ICM aan hem verschuldigd mocht zijn.

9.2.   In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering, is de koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

9.3    De koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ICM gesloten overeenkomst, behoudens voorzover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.4.   Annulering is alleen mogelijk met de toestemming van ICM. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een orderbevestiging door de koper heeft ICM het recht op een vergoeding van 20% van het totaalbedrag van de orderbevestiging.

Artikel 10

Geschillen

10.1   Alle geschillen direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verbandhoudend kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Utrecht aanhangig worden gemaakt, met dien verstande dat ten aanzien van in het buitenland gevestigde tegenpartijen ICM zich het recht voorbehoud het geschil aanhangig te maken in de plaats waar de tegenpartij is gevestigd.

10.2   Op alle door ICM verrichte handelingen waaronder door ICM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

©ICM B.V. "the it-resell company"
Papekopperstraatweg 18
3464 HL PAPEKOP
The Netherlands
tel: + 31 (0) 653298256
fax: + 31 (0) 84 719 4620
email: icmbv@it-resell.nl